REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU
BUDOWLANEGO I OGRODNICZEGO

 • Paweł Karaś, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma AWERS, z adresem: 38-456 Łęki Dukielskie 327b, NIP:6842036102, REGON: 363116572 (dalej: Wynajmujący) oświadcza, że jest właścicielem maszyn oraz urządzeń budowlanych i ogrodniczych (dalej: sprzęt), znajdujących się w prowadzonej przez niego  wypożyczalni, położonej przy ul. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym.
 • Wynajmujący oddaje sprzęt osobom fizycznym, a także przedstawicielom jednostek organizacyjnych oraz osób prawnych (dalej łącznie: Najemcy) do używania na czas określony w dokumencie, wystawianym przez Wynajmującego w chwili wydania sprzętu.
 • Dokument, o którym mowa w punkcie 2 Wynajmujący wystawia na podstawie okazanego dowodu tożsamości Najemcy ze zdjęciem.
 • Za oddanie sprzętu do używania Najemca zapłaci Wynajmującemu czynsz najmu, ustalony według stawki dziennej określonej w aktualnym Cenniku, dostępnym w biurze oraz na stronie internetowej wypożyczalni.
 • Wynajmujący zapewnia możliwość zamówienia sprzętu celem najmu telefonicznie oraz za pośrednictwem formularza kontaktowego, dostępnego na stronie internetowej wypożyczalni.
 • W chwili wydania sprzętu Wynajmujący obciąża Najemcę kaucją zwrotną, stanowiącą zabezpieczenie roszczenia Wynajmującego wobec Najemcy z tytułu braku lub opóźnienia zwrotu sprzętu, a także roszczeń z tytułu zniszczenia, uszkodzenia lub awarii (niedziałania) sprzętu. Wysokość kaucji zwrotnej określa aktualny Cennik, dostępny w biurze oraz na stronie internetowej wypożyczalni.
 • Czynsz najmu Najemca uiszcza w chwili zwrotu sprzętu.
 • Terminowy zwrot sprzętu bez wad stanowi podstawę do oddania Najemcy kaucji zwrotnej w pełnej wysokości. Wynajmujący uprawniony jest potrącić kaucję zwrotną z przysługującego mu czynszu. Ponadto uprawniony jest potrącić z kaucji zwrotnej wszelkie roszczenia, określone w punkcie 6.
 • Terminowy zwrot czynszu oznacza oddanie sprzętu w dniu wyznaczonym jako data zwrotu przed upływem godziny, określonej przez Wynajmującego.
 • Wysokość czynszu odpowiada okresowi, w którym sprzęt jest oddany Najemcy i nie uwzględnia rzeczywistego czasu wykorzystania (pracy) sprzętu.
 • Czynsz jest obliczany od momentu wypożyczenia do momentu zwrotu sprzętu.
 • Wydawany Najemcy sprzęt jest w dobrym stanie technicznym, przydatnym do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem oraz nie posiada żadnych ukrytych wad fizycznych, co Najemca potwierdza podpisując dokument, o którym mowa w punkcie 2.
 • Najemca zobowiązany jest użytkować sprzęt zgodnie z przeznaczeniem, przedstawioną przez Wynajmującego instrukcją stosowania oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Najemca nie jest uprawniony do ingerowania w działanie lub budowę sprzętu. Zabronione jest także dokonywanie napraw bez wiedzy i pisemnej zgody Wynajmującego.
 •  Zabronione jest oddanie sprzętu osobie trzeciej do bezpłatnego używania lub w podnajem.
 • Najemca zobowiązany jest zabezpieczyć sprzęt przed kradzieżą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 • Od chwili wydania sprzętu przez Wynajmującego do chwili jego zwrotu Najemca ponosi ryzyko przypadkowej lub zawinionej utraty, zniszczenia lub uszkodzenia sprzętu.
 • Jak za własne działanie lub zaniechanie Najemca odpowiada za działanie lub zaniechanie osób trzecich, które w jego imieniu użytkują sprzęt.
 • Kradzież, uszkodzenie lub zniszczenie sprzętu przez osoby trzecie Najemca niezwłocznie zgłasza Wynajmującemu oraz organom ścigania.
 • W przypadku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia sprzętu Najemca zapłaci Wynajmującemu karę umowną, wynoszącą równowartość ceny rynkowej nowego sprzętu.
 • Najemca ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe wskutek użytkowania sprzętu; prac  lub robót prowadzonych z wykorzystaniem sprzętu.
 • Najemca zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Wynajmującego z tytułu naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za krzywdę, poniesione wskutek wypadków, uszkodzeń lub obrażeń, które nastąpiły w trakcie lub wyniku korzystania ze sprzętu.
 • Najemca zwraca sprzęt kompletny, w pełni sprawny, wolny od wszelkich wad i oczyszczony.
 • W przypadku zwrotu nieoczyszczonego, Najemca poniesie koszty mycia, które określa aktualny Cennik, dostępny w biurze oraz na stronie internetowej wypożyczalni.
 • Wynajmującemu przysługuje uprawnienie do rozwiązania najmu w trybie natychmiastowym w sytuacji gdy Najemca samowolnie i jednostronnie przedłuży czas, w którym sprzęt został mu oddany do użytkowania lub Najemca użytkował będzie sprzęt niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją stosowania lub zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • W sytuacji określonej w punkcie 25 Najemca zobowiązany będzie do natychmiastowego zwrotu sprzętu. Opóźnienia w zwrocie skutkować będą naliczeniem kary umownej w wysokości podwójnej stawki czynszu, wynikającej z aktualnego Cennika, dostępnego w biurze oraz na stronie internetowej wypożyczalni.
 • Niniejszy Regulamin został sporządzony zgodnie z prawem polskim. Prawem właściwym do oceny niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy Kodeksu cywilnego.
 • Ewentualne spory powstałe w związku z najmem sprzętu, realizowanym zgodnie z niniejszym Regulaminem rozstrzygane będą przez sąd powszechny we właściwości, którego znajduje się wypożyczalnia.

Regulamin sklepu internetowego

 • Sklep internetowy AWERS prowadzony jest przez Pawła Karasia, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Firma AWERS, z adresem: 38-456 Łęki Dukielskie 327b, NIP:6842036102, REGON: 363116572.
 • Wszelkie towary i usługi sklepu internetowego AWERS prezentowane są na stronie internetowej o adresie: www.awers24.pl .
 • Towary prezentowane na stronie internetowej sklepu nie są przedmiotem oferty, a zaproszenia do składania ofert w rozumieniu art. 71 K.c.
 • Ceny towarów prezentowanych na stronie internetowej sklepu zawierają cła, podatki oraz wszelkie inne opłaty i obciążenia publicznoprawne.
 • Złożenie zamówienia jest tożsame ze złożeniem oferty i akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
 • Zamówienia składać można dwadzieścia cztery godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. Sklep internetowy zastrzega sobie jednak prawo do wprowadzania czasowych ograniczeń w możliwości składania zamówień, wynikających z konieczności prowadzenia prac technicznych lub administracyjnych.
 • Nabycie towarów prezentowanych na stronie internetowej sklepu internetowego AWERS następuje przez złożenie zamówienia w sposób przewidziany na stronie internetowej sklepu, przyjęcia zamówienia, zapłaty ceny i realizacji zamówienia przez sklep. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.
 • Zawarcie umowy kupna – sprzedaży towarów prezentowanych na stronie internetowej sklepu następuje z chwilą przekazania przez sklep drogą elektroniczną informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji.
 • Zamówione towary dostarczane są do miejsc wskazanych w zamówieniu w terminie 7 dni od daty przekazania informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji.
 • Jeżeli sklep internetowy nie będzie mógł wykonać zamówienia z uwagi na to, że towar nie będzie dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od przekazania informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji, zawiadomi o tym konsumenta i zwróci mu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
 • Poza przypadkami wyraźnie wskazanymi na stronie internetowej sklepu, koszty transportu towaru pokrywa kupujący.
 • Zapłata ceny następuje „z góry” (przelewem na rachunek bankowy sklepu), „za pobraniem” (gotówką przy odbiorze towaru) lub gotówką (przy odbiorze osobistym).
 • Do chwili zapłaty za towar pełnej kwoty ceny stanowi on własność sklepu internetowego, zgodnie z przepisem art. 589 K.c.
 • Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty wejścia w posiadanie rzeczy przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od wejścia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
 • Aby skorzystać z prawa określonego w punkcie 14, Kupujący zobowiązany jest złożyć Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy, przesyłając je na podany powyżej adres prowadzącego sklep internetowy za pośrednictwem operatora pocztowego, lub pocztą elektroniczną na adres: awerswypozyczalnia@gmail.com.
 • Kupujący jest uprawniony do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta.
 • Jeżeli Kupujący złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Sprzedający prześle Kupującemu niezwłocznie potwierdzenie doręczenia oświadczenia o odstąpieniu na trwałym nośniku.
 • Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący będący konsumentem wysłał oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu, o którym mowa w punkcie 14.
 • Jeżeli Sprzedający odmawia uwzględnienia reklamacji, a Kupujący będący konsumentem nie wyraża woli wszczęcia sporu sądowego, wówczas Kupujący uprawniony jest do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 • Postępowanie dotyczące pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich prowadzone jest zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z  dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1823). Przedmiot postępowania może polegać na: 1) umożliwieniu zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony, 2) przedstawieniu stronom propozycji rozwiązania sporu, 3) rozstrzygnięciu sporu i narzuceniu stronom jego rozwiązania.
 • Wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich następuje na wniosek Kupującego – konsumenta.
 • Postępowanie prowadzą podmioty, legitymujące się aktualnym wpisem do rejestru prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 • Podmiot uprawniony prowadzi stronę internetową umożliwiającą dostęp do informacji dotyczących prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich i pozwalającą na złożenie wniosku o wszczęcie tego postępowania i przekazanie dokumentów, które powinny zostać dołączone do wniosku w postaci elektronicznej.
 • Podmiot uprawniony udostępnia do wiadomości publicznej m.in. informacje o rodzajach sporów konsumenckich, których rozwiązywaniem zajmuje się, jak również o regulacjach, które stosowane są w ramach rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności obowiązujący w tym podmiocie regulamin.
 • Niezależenie od powyższego, Kupujący będący konsumentem, celem skorzystania z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, może złożyć skargę za pośrednictwem wspólnotowej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 • Kupujący, będący konsumentem uprawniony jest również skierować sprawę do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub może zasięgnąć informacji we właściwej miejscowo Federacji Konsumentów.
 • Towar podlegający zwrotowi w związku z odstąpieniem od umowy musi być kompletny oraz nieuszkodzony (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część).
 • Wymaga się należytego zabezpieczenia towaru w sposób, który pozwoli zapobiec jego uszkodzeniu w trakcie transportu. Naprawienie szkody powstałej wskutek nienależytego zabezpieczenia towaru obciążać będzie Kupującego.
 • Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenia wartości towaru, wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru towaru, jego cech i sposobu funkcjonowania.
 • W razie zmniejszenia wartości zwróconego towaru lub dostarczenia go w stanie niekompletnym właścicielowi sklepu internetowego przysługuje prawo do dochodzenia od Kupującego odszkodowania, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa.
 • Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadkach wymienionych w art. 38 pkt 1 - 13 ustawy o prawach konsumenta, tj. w szczególności w przypadku umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 • Towary prezentowane na stronie internetowej sklepu są nieużywane – fabrycznie  nowe.
 • Producent towarów, prezentowanych na stronie internetowej sklepu udziela pisemnej gwarancji jakości, liczonej od daty wydania towaru kupującemu.
 • Po stwierdzeniu przez kupującego wady fizycznej otrzymanego towaru kupujący powinien zgłosić wadę drogą elektroniczną na skrzynkę pocztową o adresie: awerswypozyczalnia@gmail.com, wpisując w temacie informacji: REKLAMACJA. Informacja zawierająca wytyczne dotyczące dalszego postępowania sklep internetowy prześle kupującemu w informacji zwrotnej przesłanej również drogą elektroniczną.
 • W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność sklepu internetowego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne towaru, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za jego wady ukryte.
 • Reklamacja wynikająca z wydania kupującemu przez przewoźnika towaru niekompletnego lub uszkodzonego jest skuteczna pod warunkiem zapoznania się ze stanem towaru w obecności przedstawiciela przewoźnika wydającego towar (w tym: kuriera, doręczyciela).
 • Sklep internetowy nie odbiera żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 • Dokonując zakupu towaru prezentowanego na stronie internetowej sklepu kupujący wyraża  zgodę na przechowywanie jego danych osobowych, przetwarzanie  ich oraz  wykorzystywanie wyłącznie do celów realizacji umowy przez sklep, informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep, zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity - Dz. U. 2002.101.926 z późn. zm.).
 • Akceptacja Regulaminu przez kupującego jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez sklep internetowy zgodnie z art. 2 pkt 32 ustawy o podatku od towarów i usług.   Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej.
 • W sprawach nieuregulowanych w treści niniejszego Regulaminu zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz w ustawy z  dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.
 • Ewentualne spory, które wyniknąć mogą wskutek zawarcia umowy między stronami rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby sklepu internetowego.
 • Sklep zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiany regulaminu obowiązują od chwili zamieszczenia ich na stronie internetowej sklepu.